De Geschiedenis van de TV.

 

- PAL.        - TV In Vlaanderen.        - VT 4.

- SECAM.        - VRT.        - Op De Kabel.

- NTSC.        - SPORZA.        - VT 4 Geschiedenis.

        - VTM.        - vijf TV.

        VIER     

 

De Geschiedenis Van De Televisie.

TELEVIESYSTEMEN.

Conventionele Kleurensystemen.

Op dit moment zijn er (nog) drie conventionele kleursystemen in de wereld: PAL, SECAM en NTSC. Zonder nu in al te veel technische details te verzanden, wil ik toch even bij elk kleursysteem stilstaan.


PAL (Phase Alternation by Line).

Deze bij ons gangbare norm is een uitvinding die in de jaren zestig werd gedaan bij Telefunken in West-Duitsland. Van de drie kleurennormen is het duidelijk degene met de minste negatieve bijverschijnselen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de NTSC-norm wordt in principe altijd een schakeling in uw toestel toegepast die met het lieflijke woord kleur-killer wordt aangeduid. Deze treedt in werking als het signaal te zwak wordt om een mooi kleurenbeeld te produceren. Sommige fabrikanten van Tv-toestellen hebben in het verleden hiervan wel eens te driftig gebruik gemaakt, met als gevolg dat al bij een geringe mate van sneeuw in het beeld de kleur wegviel. Gelukkig wordt deze techniek tegenwoordig veel spaarzamer toegepast, zodat we er in het algemeen geen last meer van hebben.

Wie gebruiken PAL?

Verreweg de meeste West-Europese en Afrikaanse landen, het deel van Azië dat geen NTSC gebruikt en Australië. Voor vrijwel alle landen geldt uiteraard dat men het eigen kleurensysteem ook via satelliet uitzendt. Enige uitzondering tot dusver is de Verenigde Staten, die in de behoefte om de openbare mening in de rest van de wereld te beïnvloeden zover gaan dat ze hun WorldNet-uitzendingen in Pal en in SECAM omzetten en via bijna alle satellietsystemen uitzenden. PAL-uitzendingen vinden met name plaats via Intelsat en ECS-4, SECAM via ECS-2 en het Franse Telecomsysteem.

 

NTSC (National Television Standards Commission).

Dit systeem is het oudste en werd al in een vroegtijdig stadium toegepast in de Verenigde Staten. Dit ongeduld heeft de Amerikanen een systeem bezorgd dat nogal wat nadelen met zich mee brengt. Het belangrijkste is dat er geen kleurcontrolesysteem ingebouwd is, zoals wel het geval is bij de beide andere normen. Dit resulteert in de beroemde bewering dat NTSC betekent: ‘Never The Same Colour twice’ ofte wel de kleur verandert steeds. Daarom hebben TV-toestellen met deze norm een ‘Hue’- of kleurcontroleknop. Wil men dat de kleuren min of meer acceptabel blijven (en dus geen groene of paarse gezichten zien), zal voor elke zender en vaak zelfs voor elk programma of reclameboodschap iets aan deze knop gedraaid moeten worden! Dat overigens de afkorting niets zegt over het kleursysteem is duidelijk; het is slechts de naam van de Amerikaanse commissie die uiteindelijk tot de adoptie van deze kleurnorm voor de Verenigde Staten besloot. Deze norm is eigenlijk alleen in gebruik bij in oorsprong door de Verenigde Staten gedomineerde landen in Noord- en Zuid-Amerika alsmede een in een aantal Aziatische landen.

Let op! Er bestaan twee NTSC-normen, elk met een volstrekt eigen doel. De norm die we nodig hebben voor ontvangst van TV-beelden, hetzij via satelliet dan wel via landzenders zoals AFN, wordt aangeduid als NTSC-3,5K. Niet te verwarren met NTSC-4,43 ofte wel de NTSC-videonorm. De naam zegt het al: deze norm wordt uitsluitend gebruikt om videobeelden (van een Amerikaanse of een multinorm- videorecorder) weer te geven. Ook IBM-compatible personal computers hebben vrijwel altijd een composite-video-uitgang in deze norm. Bij deze norm wordt de kleurendraaggolf op een andere frequentie uitgezonden. Het gebeurt nogal eens dat een NTSC-toestel deze videonorm aan boord blijkt te hebben. Is dat zo, dan blijven alle gewone NTSC-TV-beelden zwart-wit!

 


SECAM (Séquence Couleur à Memoire).

Dit systeem werd in Frankrijk uitgevonden en is tot vandaag de dag nog steeds de norm in de meeste Franstalige landen. Bij de invoering van kleurentelevisie in de Sovjetunie werd daar ook voor deze norm gekozen. Een aantal Oostbloklanden deed ook mee, anderen niet. SECAM is bovendien geadopteerd door een groot aantal landen in het Midden-Oosten en door Griekenland. Op zich is het een uitstekend kleursysteem dat bij normale omstandigheden niet onderdoet voor het hierna te bespreken PAL-systeem zoals wij dit kennen. Wel kan het erg vervelende consequenties met zich meebrengen bij ontvangst van minder sterke zenders. Dan namelijk wordt bij storingen en sneeuw een erg hinderlijk verschijnsel merkbaar: de ‘loslopende’ kleurimpulsen veranderen in horizontale strepen die het kleurenbeeld behoorlijk kunnen verknoeien. Overigens kunnen per toestel grote verschillen optreden in de mate waarin dit gebeurt. Dit maakt SECAM bij de hobbyist die niet altijd even sterke beelden bekijkt tot een minder geliefde gast. Wel is het zo dat een terugdraaien van de kleuren tot pastelniveau bij de meeste TV-toestellen een einde maakt aan deze ongewenste disco-verschijnselen.

NAAR BOVEN.

Televisie in Vlaanderen

De eerste tv-avond in Vlaanderen van het toenmalig NIR ging op 31 oktober 1953 de ether in. Er kwamen verschillende naamsveranderingen. In 1960 werd de nationale omroep BRT genoemd, in 1991 BRTN, om tenslotte in 1998 de VRT te worden. In 2003 vierde de nationale omroep zijn vijftigste verjaardag middels een groot verjaardagsfeest dat gelijktijdig op TV1 als Canvas werd uitgezonden. Ook werden verschillende succesreeksen herhaald. Sedert 1997 vaart de omroep een nieuwe koers met een aanbod dat over drie zenders verdeeld wordt voor de verschillende types van kijkers. Op TV1 worden programma's uitgezonden voor het hele gezin. Canvas richt zich op de liefhebbers van cultuur en Britse kwaliteitseries. Ketnet richt zich op kinderen van 6 tot 12 jaar. Die aanpak wierp na jaar betere vruchten af. Begin 2004 haalde de VRT met 41 procent zijn hoogste marktaandeel sedert de start van VTM.

Op 1 februari 1989 begon de commerciële omroep VTM met uitzenden. VTM groeide snel uit tot de populairste zender van Vlaanderen, maar kreeg het door de vernieuwde aanpak van de VRT steeds moeilijker om die positie te handhaven. De zender kreeg aanvankelijk een monopolie op de televisiereclame voor 18 jaar. Dat monopolie werd in 1999 door de EU-Commissie vernietigd. Het Vlaamse mediadecreet diende hierna aangepast te worden.

Op 30 januari 1995 startte Ka2 ,het tweede kanaal van VTM. De zender bracht aanvankelijk debatten, een eigen informatiemagazine, Amerikaanse series en het fel bekeken Vanavond niet schat, waarin Goedele Liekens over seksuele onderwerpen praatte. Omdat de kijkcijfers niet meevielen, werden eerst alle Vlaamse producties geschrapt en nadien werd het aanbod langzaam verder uitgekleed. In 1997 werd de zender omgedoopt tot Kanaal2 en sedert 2002 schrijven we KanaalTwee. De zender brengt nu voornamelijk Amerikaanse topreeksen en zond ook vier seizoenen lang de realityreeks Big Brother uit.

Op 1 februari 1995 startte VT4, de Vlaamse zenders van de Scandinavisch-Amerikaanse mediagroep SBS. Aanvankelijk zond de zender met een Britse licentie uit. Die U-bochtconstructie werd aanvankelijk ingeroepen om de zender van de Vlaamse kabel te weren, maar tevergeefs. Nadat de Europese richtlijn televisie zonder grenzen dit officieel verbood, vestigde de zender zijn Vlaams hoofdkwartier in Londen. Officieel werden alle beslissingen van daaruit genomen. In 2001 werd de directie, mede door de aanhoudend tegenvallende kijkcijfers, aan de kant geschoven en vervangen. In 2002 vroeg VT4 een Vlaamse uitzendvergunning aan. Vanaf 1 maart van dat jaar is het station officieel een Vlaamse zender. Tegelijkertijd vroeg het een uitzendvergunning aan voor VT5, een zender die zich op jongeren zou richtten. Dat kanaal is vooralsnog niet opgericht.

NAAR BOVEN.

DE VLAAMSE TV ZENDERS.

VRT.

Vlaamse Radio en Televisie (VRT), Vlaamse publiekrechtelijke omroepinstelling, bij de Wet van 18 mei 1960 opgericht als Instituut der Nederlandse Uitzendingen (tezamen met de Radiodiffusion-Télévision belge, Emissions Françaises, RTBF, en het Instituut der Gemeenschappelijke Diensten), als opvolger van het in 1930 opgerichte Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep (NIR). De VRT, toen nog BRT, bezat tot 1982 een wettelijk monopolie voor de radio en tot 1988 voor de televisie-uitzendingen in Vlaanderen.

De Wet van 1960 stelde de voorwaarden vast voor de uitoefening van het zendmonopolie: preventieve regeringscensuur is uitgesloten; de berichtgeving dient evenwel te geschieden 'in een geest van strenge objectiviteit'. Ingevolge de Wet van 21 juli 1971, ter uitvoering van het bij de grondwetsherziening van 1970 in de Grondwet ingevoegde art. 59 bis, ressorteert de BRTN onder de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. In 1977 werd het Instituut der Gemeenschappelijke Diensten ontbonden en de scheiding van de omroepen voltooid. Bij decreet van 28 dec. 1979 werd de nieuwe BRTN opgericht.

De publiekrechtelijke omroep wordt gefinancierd door een jaarlijks goed te keuren dotatie, die niet afhankelijk is van de opbrengst van het kijk- en luistergeld en in de praktijk slechts 60% hiervan bedraagt, verder door commercialisering van eigen producten, door zgn. niet-commerciële reclame en door sponsoring. Deze laatste bronnen van inkomsten worden door de in 1988 opgerichte commerciële televisie VTM aangevochten.

De VRT beschikt over drie radionetten: VRT-Radio 1 zendt overwegend informatieve en dienstverlenende programma's uit; VRT-Radio 2, waarvan de uitzendingen worden verzorgd door vijf regionale omroepen (Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen), sedert 1983 aangevuld met Studio Brussel, legt de klemtoon op lichte ontspanningsmuziek en regionale informatie; bij VRT-Radio 3 komt vooral de zgn. ernstige muziek aan bod. Sinds 1977 beschikt de VRT over twee televisienetten. In 1980 startte de nieuwsdienst met teletekst. De huidige naam zal ingevoerd worden per 1 januari 1998.

NAAR BOVEN.

Sporza

Sporza is een tijdelijke televisiezender van de VRT. Het derde net (naast Tv1 en Canvas/Ketnet) zal slechts 96 dagen bestaan (van 31 mei tot 3 september 2004).

Het is een sportnet dat wordt opgericht met als doel de 'moeder van alle sportzomers' te overbruggen. Er staan namelijk verschillende grote sportevenementen (Olympische Spelen, Wielrennen, EK voetbal, Tennis, ...) op het programma. Indien alle verslaggeving hier rond over TV1, Ketnet en Canvas zou moeten worden verspreid, zouden deze zenders hun profilering in de war sturen. Om tijdens deze periode een normale programmatie te garanderen, komt de VRT dus met een tijdelijk derde net op de proppen.

De zender start in de tweede week van Roland Garros in het jaar 2004 en eindigt in datzelfde jaar, na de Memorial Ivo Van Damme (atletiek). Het net zal niet zomaar de beeldkraan openzetten, maar biedt ook omkaderingsprogramma's (talkshows, kwissen, ...)

 

[http://sporza.be] is de site die een week voor de zender live gaat. Deze zal wel blijven voortbestaan na 3 september. Het zal een op en top sportsite worden met de nadruk op live-verslaggeving. Een site met audio, video, foto's, geluidsfragmenten en tekstuele verslagen. Ook zullen er interactieve dingen te vinden zijn.

 

NAAR BOVEN.

VTM.

VTM (afk. Vlaamse Televisie Maatschappij), niet-openbare televisiezender in Vlaanderen, opgericht in 1987; de uitzendingen werden gestart op 1 febr. 1989. De oprichting van VTM werd mogelijk gemaakt door de Wet van 6 febr. 1987, die het verbod op de handelspubliciteit via radio en televisie in België ophief en door het Vlaamse Omroepdecreet van 28 febr. 1987, dat de erkenningsvoorwaarden en exploitatiemodaliteiten voor de niet-commerciële televisie regelt. Volgens dit decreet moet o.m. 51% van het maatschappelijk kapitaal van de niet-openbare omroep in handen zijn van in Vlaanderen gevestigde uitgevers van Nederlandstalige dag- en weekbladen.

Bij de start was nagenoeg het hele kapitaal in handen van de pers, m.n. van de uitgeverijen Perexma, Roularta, Tijdschriften Vereniging Vlaanderen, IUM, Almaspar, De Vlijt, Het Volk, Hoste-Van Thillo en Concentra. In 1997 verkocht Concentra haar belang van 25% in VTM aan de uitgeverijen Roularta en De Persgroep. VTM verwierf een zendvergunning voor achttien jaar, met inbegrip van de exclusieve rechten voor het uitzenden van televisiereclame bestemd voor heel Vlaanderen. De inkomsten komen dan ook volledig uit de reclame. VTM mag enkel uitzenden via de kabel. De commerciële omroep slaagde er in korte tijd in het merendeel van het Vlaamse kijkerspubliek te bereiken. Vandaag (1997) is het kapitaal in handen van de Vlaamse Media Holding (55,5%; de VMH bestaat uit De Persgroep (Van Thillo) en Roularta, ieder voor de helft), VNU-IVM (44,4%) en De Vlijt (0,2%). Het reclamemonopolie van VTM staat ter discussie en zal mogelijk in 1997 worden opgeheven.

NAAR BOVEN.

 

Kort geding tegen Weckx afgeblazen.

VT4 op 1 februari zeker op de kabel.

De kabelmaatschappijen zullen VT4 vanaf 1 februari op de kabel verdelen. Er geldt niet langer een formeel verbod, en niets houdt hen tegen om het signaal van deze nieuwe zender door te geven.

VT4 heeft ondertussen bekend gemaakt dat wordt afgezien van het kort geding voor de rechtbank van eerste aanleg tegen minister Weckx. Wegens overbodig.

“Op dit moment is er niets meer dat de kabelmaatschappijen verbiedt om VT4 te verdelen”. zegt Bruno Peeters, voorzitter van het Vlaams College van Kabeldistributeurs. “Alle kabelmaatschappijen zijn er klaar voor: frequenties en kanalen zijn bepaald en de mailing is verstuurd. De minister spreekt over risico’s, maar ik begrijp niet goed welke risico’s hij bedoeld. De uitspraak van de Raad van State is heel duidelijk: het besluit van de minister is geschorst. Gezien de inhoud van dit arrest verwacht ik dat de uitspraak ten gronde dit arrest zal formaliseren”.

“De minister beweert nu dat hij nog tijd heeft tot 3 maart, maar dit argument steunt op verkeerde uitgangspunten, die niet decretaal zijn vastgesteld.”

Niet alle kabelmaatschappijen hebben een melding gedaan, maar dit is volgens Bruno Peeters niet nodig. “De Oost-Vlaamse intercommunale is opgetreden als tussenkomende partij in de Raad van State. In het arrest wordt dit verzoek ingewilligd, wat betekent dat dit geldt voor de hele sector.”

“De realiteit is trouwens dat de kabelmaatschappijen een instrument beheren dat eigendom is van de staat. Het is onze deontologische plicht de gemeenschap informatie te verstrekken. Ik stel me vragen over hetgeen de laatste tijd is gebeurd. De kabelmaatschappijen worden enerzijds bedreigd met sancties van VT4 en anderzijds met sancties van de Vlaamse regering. Dit spelletje is niet zuiver gespeeld.”

(Uit G.V.M. van vrijdag 27.01.1995.)

Twee nieuwe tv·stations voor VT4-dochter.

ANTWERPEN - Het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) heeft de Belgische vennootschap SBS 5, een dochtermaatschappij van de Britse zender VT 4, de licenties toegekend voor twee nieuwe Vlaamse tv-zenders: VT5 en SBS 5, dit voor een periode van negen jaar. VT5 wordt een jongerenzender voor 12- tot 25-jarigen en zal nog dit jaar gelanceerd worden. De timing voor de “algemene familiezender” SBS 5 ligt daarentegen nog niet vast. Wel zeker is dat moederzender VT4 als Britse zender op de Vlaamse kabel blijft.

Met VT5 wil de SBS-groep dan ook een station creëren dat gebruik maakt van een ver doorgedreven interactiviteit en de nu al florerende internetpoot VT4 Network.

(Uit HET NIEUWSBLAD van Donderdag 01-02-2001).

NAAR BOVEN.

VT 4 Geschiedenis. 

Onderdeel van een sterke Europese Omroeporganisatie 

Bij de opstart van VT4 is VT4 een televisieomroep die via satelliet verzorgd wordt door VT4 Limited, gevestigd in Londen. Daardoor valt VT4 tijdens de eerste jaren onder de bevoegdheid van het Verenigd Koninkrijk via een Britse uitzendlicentie bij 'the Independent Television Commission (ITC)'.
Sinds 1 maart 2002 is VT4 op en top Vlaams en valt de zender onder de Belgische wetgeving.

VT4 maakt deel uit van de paneuropese
SBS Broadcasting S.A.
, gevestigd in Luxemburg. SBS Broadcasting S.A. exploiteert commerciële omroepen in de Scandinavische landen en heeft inmiddels radio- en televisie-omroepen in o.a. Noorwegen (TV Norge), Zweden (Kanal 5), Denemarken (Kanal Denmark), Hongarije (TV2), Zwitserland (TV3), Nederland (SBS6 - NET5), enz.

Een beetje VT4-geschiedenis...
VT4 bracht van bij de start van de zender, heel wat eigenzinnige Vlaamse producties. Hier volgt alvast een kort overzichtje...

1995|In het najaar van '95 pakte VT4 onder meer uit met programma's als Meer Man met Ivan, Liefde op het eerste gezicht, Sla je Slag, Now or Never, Noodlijn 100, Verborgen Camera.

1996|In 1996 werden enkele nieuwe formats uitgewerkt: Liefde, Lijf en Lust, Het spijt me, Doet-ie 't of Doet-ie 't niet en de Honeymoon Quiz, respectievelijk gepresenteerd door Truus Druyts, Claude De Burie, Bart Herman en Walter Grootaers.

Nadien kwamen Kassa! Kassa!, Koppels, Ideale Maten, Helden, Kickx, de Nieuwe Soundmix Show,... op antenne, gevolgd door Man o Man en de situation comedy Hey Pa.

1997| In 1997 pakte VT4 uit met Bardi's Psychostunts, Paul Keysers' journalistieke programma Breekijzer en de door nv Studio's Amusement gemaakt Vlaamse soapserie: 'Vennebos'. Kort daarop startte het reportagemagazine 'Spoorloos' waarin mensen op zoek gaan naar verwanten of vrienden die ze al jaren uit het oog verloren zijn.
Vanaf de lente was er de dagelijkse 'Muziekkwis' met Walter Grootaers waarin drie kandidaten het telkens tegen elkaar opnamen. Na het spelprogramma 'De Alfabetshow', gepresenteerd door Stefan Ackermans werden 'Klasgenoten' (gepresenteerd door Terry Verbiest) en 'Aangename Kennismaking' (gespresenteerd door Jo De Poorter) gelanceerd.

1997| Najaar '97 op VT4 werd ingezet met presentatrice Rani De Coninck als nieuwkomer. In het ontspannende 'Leuke Leugens' kon ze rekenen op de steun van een sterke ploeg bekende Vlamingen met onder andere Walter Grootaers, Inge Moerenhout, Stefan Ackermans en natuurlijk Chris Van den Durpel.... Rani leidde ook de gesprekken in het knusse magazine 'Casino Royale' dat in de Taverne van het Casino van Middelkerke werd opgenomen. In dat programma kwamen de media en de showbizz ruim aan bod, met reportages te velde van Stefan Ackermans en Carl Huybrechts.

Presentator Luk De Koninck dook intussen in de wazige sferen van 'De 4de Dimensie'.

1998|1998 was dan weer het jaar waarin tal van nieuwe succesvolle lokale producties werden gelanceerd. Zo was er 'Waarde Landgenoten', 'Chris & Co', 'Leuke Bloopers', 'Flanders Boulevard', 'International Boulevard', e.a.
 

1999| In het najaar van '99 kwam VT4 op de proppen met een heus nieuw aanbod aan eigen Vlaamse producties met Now or Neverland, Het Vuur van Wadi Rum, Engeltjes, Dom... Dommer, Navond Vlaanderen en Mister Belgium 2000.

2000| Ook het jubileumjaar 2000 stond voor VT4 in het teken van nieuwe programma's. Zo lanceerde VT4 in het voorjaar Fort Boyard 2000 en Hoge Toppen en werd de eerste VT4 Babe verkozen. Er waren er nieuwe afleveringen van Spoorloos, Now or Neverland en De Publiciteitsjaren.

2000| In het najaar van 2000 pakte VT4 uit met het prestigieuze Expeditie Robinson, een nieuwe reeks Chris & Co en de reality-soap De Bus.

2001| Ook in het voorjaar van 2001 stond VT4 weer klaar met een aantal nieuwe producties: Popstars werd een groot succes, Datecafé werd het drukst bezochte café in Antwerpen, Gewenste Intimiteiten zorgde voor de erotische noot en er werd ook alweer een nieuw VT4 Babe verkozen. Bovendien startte VT4 met het eerste interactieve chatprogramma: Chat 3231 en werd de tweede reeks van Fort Boyard uitgezonden.

2001| In september 2001 begint de nieuwe VT4-baas Tillieux aan een grondige renovatie van de zender. In stilte wordt de nieuwe voorjaarsprogrammering van 18 februari voorbereid.

2002| Op 18 februari 2002 lanceert VT4 de nieuwe voorjaarsprogrammering met de volgende basiselementen:
          - een volledig nieuwe huisstijl en een nieuw logo
          - omroepsters worden geïntroduceerd
          - horizontale programmering
          - series for the young at heart
          - elke dag een film
          - het aantal lokale producties wordt verdubbeld

2002| Op 1 maart wordt VT4 ook juridisch een Vlaams station. Ook het nieuws '10 Minuten' wordt gelanceerd.

2002| Het voorjaar van 2002 met oa Temptation Island en Mediamadammen wordt een succes.

2002| Juli 2002: VT4 lanceert een gloednieuw kidsblok: Boemerang.

2002| Najaar 2002: 'Chris & Co' en ook 'Expeditie Robinson' zijn de blikvangers van het najaar. Allebei behalen ze hoge kijkcijfers.

2003| Januari 2003: VT4 lanceert de crimi/docuserie 'Moord & Mysterie' waarin paragnosten nieuwe elementen in onopgeloste moordzaken proberen te vinden. Ook de docusoap 'Zeetongen en Bakvissen' over jongeren aan de Vlaamse kust wordt gelanceerd.

2003| Voorjaar 2003: Temptation Island 2 gaat van start terwijl Marlène De Wouters samen met de kinderen het huis van hun ouders verbouwt.

2003| Zomer 2003: Koffie Verkeerd brengt je elke dag na het nieuws aan het lachen. Tijdens de zomer kan je bovendien elke weekdag kiezen voor jouw favoriete filmster in "Een Zomer Vol Sterren".

2003| Najaar 2003: VT4 lanceert de vierde ER, een nieuwe reeks van Chris & Co, de Bevalling, Mediamadammen, bachelor, de begeerde vrijgezel en de beste films. In oktober wachten nog 2 Vrouwen, 3 Miljard Mannen en Palm LiveCafé.

2004| Voorjaar 2004: VT4 brengt de derde reeks van Temptation Island op antenne. Ook nu proberen 4 koppels te weerstaan aan de ultieme verleiding.
Daarnaast lanceert de zender het nieuwe spectaculaire programma Peking Express, waarin 8 duo's zo snel mogelijk van Moskou naar Peking moeten liften.
En VT4 gaat door met de vernieuwing. Zo is er Beautiful, een respectvol en taboe-doorbrekend programma dat mensen een verdiende tweede kans geeft…
Ook Marlène De Wouters zet het Huis op Stelten met nieuwe afleveringen.
Spoorloos gaat dit voorjaar opnieuw op zoek naar uit het oog verloren vrienden en familie.
Ook het laatste seizoen van Friends gaat van start.

2004| Juni 2004: VT4 en VTM kondigen de aankoop van de Voetbalrechten van het WK van 2006 aan.
In juli 2004 doet VT4 er nog wat wedstrijden bovenop met de aankoop van de rechten voor de uitwedstrijden van de Belgische ploegen in de voorrondes van de Champions League en de vernieuwde UEFA competitie voor de seizoenen 2004-2005 en 2005-2006.
Ondertussen begint VT4 met het verder uitbreiden van de sportredactie.

2004| Najaar 2004: Ook in het najaar van 2004 staat er weer heel wat te gebeuren op VT4.

2012| Vanaf 17 september word VT4   VIER. 

NAAR BOVEN.

VijfTV start met vijf eigen programma's.


Vanaf 1 oktober 2004 zal de gloednieuwe zender VijfTV in heel Vlaanderen en gedeeltelijk in Brussel te zien zijn.
VijfTV wordt een algemene zender die zich voornamelijk op vrouwen, maar zeker ook op mannen, richt binnen de doelgroep 20- tot 49-jarigen.
De zender start voorzichtig met 5 eigen producties, waaronder een dagelijks kookprogramma met Peter Van Asbroeck en een dagelijkse live opgenomen talkshow met o.a. Marlène de Wouters.
In de late avond brengt VijfTV ook drie eigen magazines.
De rest van het aanbod zijn vooral aangekochte programma's zoals 'Melrose Place', 'Sex and the City', 'Alias' en de talkshows 'Oprah' en 'Dr. Phil'.
Binnen drie jaar wil VijfTV 5% marktaandeel halen binnen de doelgroep.
In de (verre) toekomst wil VijfTV ook overdag programma's uitzenden, maar dan enkel als een digitaal aanbod.


Waarom VijfTV ?


VijfTV komt er voornamelijk om aan de vraag van adverteerders tegemoet te komen.
VT4, het eerste net van SBS Belgium, deed het de afgelopen tijd immers zo goed, dat er behoefte was om een nieuw net te lanceren om meer advertentieruimte te kunnen bieden.
VijfTV gaat zich ook positioneren naar een doelgroep die voor een deel nog niet aangeboord werd door een zender. In de televisiemarkt, ook in de ons omringende landen, zijn de kijkers zich steeds meer aan het segmenteren.
Doelgroepgerichte zenders krijgen dus meer voet aan de grond. De keuze voor de doelgroep van jonge, hooggeschoolde en actieve vrouwen tussen 20 en 49 jaar is er gekomen na diepgravende studie en onderzoek door SBS Belgium.
De zender gaat echter niet met omroepsters werken.
Wel zullen geanimeerde aquarellen een dominante plaats krijgen in de styling van de zender.


Nu Sporza van de kabel verdwenen is, hoopt VijfTV meteen ook een goed plaatsje te vinden bij de Vlaamse kijkers.
In het programma-aanbod zitten reality programma's, humorseries, detectivefilms en -reeksen, documentaires, lifestyle programma's, zedenkomedies (als Sex and the City), en de betere film.
VijfTV mag echter geen kijkers wegsnoepen bij VT4.
Het moet een complementaire zender worden, die aanvullend gaat programmeren, maar toch een eigen volwaardig net moet worden.
VT4 zal zich in de toekomst gaan verbreden.
De komst van meer voetbaluitzendingen (UEFA-wedstrijden en het WK 2006) zal een eerste aanzet zijn van die 'verbreding'.
VT4 blijft wel gedurfde en avontuurlijke programma's brengen voor kijkers met een jongere leeftijd (15-44) dan de gemiddelde kijker van zenders als VTM en TV1, terwijl VijfTV voor de iets meer mature kijk(st)er programma's gaat maken: de twintigers, dertigers en veertigers (20-49).


Programmatie.


VijfTV gaat dagelijks rotvaste afspraken bieden aan de kijker. Er zullen geen verrassingen (zoals plotselinge programmawijzigingen) gebeuren. Eén van de afspraken moet de soap 'De Dingen des Levens' worden, dat tot 3 september op TV1 te zien was. Dat programma krijgt vanaf 1 oktober een plek omstreeks 17.00 uur, gevolgd door het kookprogramma 'Met Peter en Zout' (met Peter Van Asbroeck) dat rond 18.00 uur wordt uitgezonden. Dan volgen de talkshow 'Oprah' (18.30), de komische reeks 'The Nanny' (19.15), de live opgenomen talkshow 'Vijf op Vijf' (19.45) en de zedenkomedie 'Sex and the City' (20.30). Om 21.00 uur volgen dan elke dag andere invullingen.

Maandag zijn er de reeksen 'Crossing Jordan' (21.00) en 'Karen Sisco' (21.45).

Dinsdag is er een waar gebeurde film, woensdag een tv-film en donderdag de series 'Alias' (21.00) en 'Monk' (21.45).

Vrijdag is er plek voor 'de betere film' zoals 'Chocolat' en 'Sense and Sensibility'. In het late avondblok vanaf 22.30 uur komen de magazines aan bod.

Maandag is er een magazine dat ingevuld wordt met aangekochte kwaliteitsreportages, dinsdag is er het eigen magazine 'Weg met Kids', woensdag (en zaterdag in de vroege avond) staat 'Annick & Angélique' op het menu, terwijl donderdag het magazine 'Moeders en Dochters' wordt uitgezonden.

Vrijdag is er de reportagereeks 'Bridezillas'. De weekavonden worden afgesloten door de talkshow 'Dr. Phil'.

In het weekend worden vooral aangekochte serie uitgezonden, aangevuld met Nederlandse programma's.

Zaterdag is er 'De Dingen des Levens' (17.00), het Australische kookprogramma 'Surfing the Menu' (18.00), de herhaling van het magazine 'Annick & Angélique' (18.30), het Nederlandse magazine 'SamenWonen' (19.15), en de reeksen 'Scrubs' (19.45), 'Joan of Arcadia' (20.00), 'Ed' (21.00) en 'Strong Medicine' (21.45).

De zaterdag wordt afgesloten met een tv-film (22.30).

Zondag start de dag met 'Melrose Place' (17.00), gevolgd door 'Ruby Wax Meets…' (18.00), en de reeksen 'Summerland' (18.30) en 'Whoopi' (19.15). Dan volgen de reportagereeksen 'Little Miracle' en het Nederlandse 'Ton' (met Ton van Royen) (20.00). Tenslotte is er een aflevering uit de filmreeks 'Columbo' (21.00) en de reeksen 'Good Girls Don't' (22.30) en 'Moonlighting' (23.00).

Het nieuwe VIJF is gearriveerd

Een nieuwe zender is het niet, maar wel een nieuw VIJF! En de zender heeft grootse plannen voor het nieuwe tv-seizoen. Vanaf 3 september 2012 kleuren een heleboel programma's én een volledig nieuwe frisse look je antenne...

Grootse plannen

Michèle Van Sebroeck, Ann Van Elsen en Véronique De Kock steken elke werkdag de handen uit de mouwen. In het programma "Grootse Plannen" schieten ze stijlarm Vlaanderen te hulp. Elke week restylen drie familie ééndezelfde ruimte in hun huis en ze krijgen hiervoor de hulp van de drie dames. Elke week krijgt een familie ook hulp van een gast-BV (vanaf 3 september).

Dallas

Dit najaar brengt VIJF het vervolg op een van de meest populaire televisiedrama's aller tijden. Het legendarische Dallas introduceert dertig jaar na de originele reeks de nieuwe generatie van de iconische oliedynastie uit Texas. Maar voor fans van het eerste uur duiken enkele herkenbare gezichten op (vanaf 4 september)

Checklist

Elke week troont een bekende Vlaming een goede vriend of hartsvriendin mee naar een tot de verbeelding sprekende stad die hij als zijn broekzak kent, om daar zijn favoriete adresjes prijs te geven. Met onder andere Axel Daeseleire, Wout Bru en Gert Winckelmans (vanaf 12 september).

Astrid in Wonderland

Geen nieuw televisieseizoen bij VIJF zonder onze favoriete Hollywooddiva. Ook dit najaar breit VIJF een vervolg aan het glamoureuze sprookje van Astrid Bryan, den John en De Lau (Vanaf 21 september).

Jani is terug

De kleerkasten van stijlloze koppels naar 2012 katapulteren en nietsvermoedende vrouwen een heerlijk dagje vol luxe en verwennerij op het werk bezorgen: Jani Kazaltzis is terug met zowel Zo Man Zo Vrouw (vanaf 5 september) als Tour Deluxe (vanaf 21 september).

Voor gevoelige vrouwen

Vlaamse vrouwen kunnen vanaf nu op dinsdag terecht voor hun wekelijkse afspraak met hun favoriete dokters uit Seattle Grace en Oceanside Wellness. Medische en persoonlijke drama's troef in Grey's Anatomy en Private Practice (vanaf 4 september).

NAAR BOVEN.